o-nas

Przedszkole Niepubliczne “Kolorowy Świat”

To miejsce przyjazne dziecku, dla którego zrobimy wszystko, aby czuło się tu szczęśliwie, akceptowane i bezpieczne. Nasze przedszkole jest placówką całoroczną, zapewniającą opiekę, wychowanie dzieciom w wieku od 2,5 do 6 lat. Jest ona czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

Kadrę pedagogiczną stanowią młode, energiczne i pełne pomysłów młode nauczycielki, legitymujące się dyplomami studiów wyższych lub zawodowych. Wszystkie panie posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Wiele z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola.

Organizacja procesu wychowawczo-dydaktycznego opiera się na realizacji założeń „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” określonej przez MEN . Realizacja podstawy wspierana jest wybranym przez grono pedagogiczne programem „Zanim będę ucczniem” E. Tokarskiej i J. Kopala. Ponadto w przedszkolu wykorzystywane są liczne programy autorskie i innowacje pedagogiczne, opracowane przez nauczycielki przedszkola. Programy umożliwiają wspomaganie rozwoju sprawności psychfizycznej, twórczej aktywności, talentów postaw asertywnych.
Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte na świat, twórcze,
osiągające w większości bardzo dobre wyniki w nauce szkolnej.

onasone

c-zajecia

wiosna

Oprócz codziennych zajęć mamy opracowany:
Kalendarz spotkań i uroczystości

• Zajęcia integracyjne dla nowo przyjętych wychowanków i ich rodziców
• Pasowanie na „Przedszkolaka”
• Mikołajki
• Jasełka i aukcja bożonarodzeniowa
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Powitanie wiosny
• Zajączek
• Aukcja wielkanocna
• Dzień Mamy, Taty i Dzień Dziecka
• Piknik Rodzinny
• Wystawy, turnieje, konkursy i teatrzyki

Rodziców zachęcamy do udziału w uroczystościach przedszkolnych, programie adaptacji dzieci i rodziców do warunków przedszkolnych, spotkaniach ze specjalistami, w zależności od potrzeb i oczekiwań rodziców, zajęciach otwartych oraz spotkaniach popołudniowe.

plastyka

Zajęcia dodatkowe dla dzieci:

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów, zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bardzo dobrze wyposażonym bezpiecznym budynku.

W przedszkolu prowadzone są nieodpłatnie zajęcia:
• Język angielski
• Rytmika
• Profilaktyka logopedyczna

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci mogą brać udział w terapii pedagogicznej, zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.
Dzieci zdolne mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień na zajęciach:

• Plastycznych
• Teatralnych
• Sportowych
• Tanecznych
• Matematyczno-komputerowych

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci mają możliwość uczestniczenia w płatnych zajęciach dodatkowych:
• Piłka nożna
• Tenis
• Karate
• Tańce (mażoretki)
• Spotkanie z muzyką
• J. angielski
• Logopedia

zajeciaplus

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci mogą brać udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia, specjalistycznych oraz organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci zdolne mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień na zajęciach: plastycznych, przyrodniczych, sportowych, tanecznych, teatralnych.

 

 • SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
  SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
 • TERAPIA SI
  TERAPIA SI
 • REHABILITACJA
  REHABILITACJA
 • ALPAKOTERAPIA
  ALPAKOTERAPIA
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA
  TERAPIA PEDAGOGICZNA
grupy

c-grupy

g-zajaczki g-zabki g-rybki g-tygryski

g-motylki g-krasnoludki g-biedronki g-kangurki

partnerzy

PARTNERZY

p-socatotsp-fight

galeria

c-galeria

rekrutacja

Rekrutacja na każdy rok przedszkolny rozpoczyna się w marcu.

Karty, które dostępne są w placówce składamy do końca marca każdego roku. Informujemy, iż dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

UWAGA:

Dokumenty przyjmujemy tylko i wyłącznie złożone osobiście w placówce,
nie przyjmujemy zgłoszeń przez internet.

Zapraszamy do kontaktu

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

  Przedszkole posiada Salę Doświadczania Świata. Jej adresatami są przede wszystkim osoby niepełnosprawne intelektualnie, dzieci z różnego rodzaju deficytami poznawczymi oraz potrzebujące odprężenia, relaksacji, wypoczynku, regeneracji sił psychicznych.
  Sala ta, to miejsce, gdzie można odzyskiwać równowagę emocjonalną, oderwać się od stresu i doświadczanych obciążeń. Jest to świat, w którym uczestnik otrzymuje jednocześnie dwie możliwości: po pierwsze możliwość takiego przeżywania świata i kontaktu z otoczeniem, która gdzie indziej nie jest dla niego dostępna i po drugie możliwość takiego doświadczania siebie samego i innych, która gdzie indziej nie jest dla niego dostępna.
  W Sali tej prowadzona jest terapia SI oraz zajęcia rehabilitacyjne.

  TERAPIA SI

  Celem terapii integracji sensorycznej jest poprawienie u dziecka przepracowania bodźców dochodzących do niego za pośrednictwem narządów zmysłów. Osiągnięcie tej poprawy pociąga za sobą dalsze pozytywne zmiany w innych wymiarach życia podopiecznego.
  W obszarze emocji wyciszają się te emocje, które stanowią największy problem. Odpowiednio prowadzona terapia integracji sensorycznej daje z jednej strony możliwość odprężenia i uspokojenia, a z drugiej odreagowania negatywnych emocji. W obszarze poznawczym poprawia zdolność koncentracji podopiecznego i podwyższa jakość jego uwagi. Lepsze uporządkowanie procesów percepcyjnych prowadzi do uporządkowania i wzmocnienia procesów poznawczych. W obszarze zachowania poprawia się chęć i zdolność do nawiązywania kontaktu z otoczeniem społecznym.

  REHABILITACJA

  W przypadku niesprawności jakiejś części ciała zalecana jest rehabilitacja, czyli ukierunkowane, celowe i systematyczne ćwiczenia danej grupy mięśni na specjalnie do tego celu przystosowanych przyrządach. Celem rehabilitacji jest poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie sprawności fizycznej, wydolności i tolerancji wysiłku, a także włączenie osób z niepełnosprawnością ruchową w normalne społeczeństwo.
  Ruch jest naturalnym i potrzebnym elementem ludzkiego życia. Szczególne znaczenie ma w sytuacji dzieci niepełnosprawnych. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu dzieci niepełnosprawnych. Wczesne podjęcie działań rehabilitacyjnych stanowi jeden z podstawowych warunków skuteczności, a także zapobiega skutkom niepełnosprawności intelektualnej. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w przypadku dziecka niepełnosprawnego jest tym większa, im wcześniej upośledzenie to zostanie wykryte i zdiagnozowane, a w konsekwencji im wcześniej rozpocznie się określone działania wspomagające rozwój dziecka.

  ALPAKOTERAPIA

   Jest to rodzaj zooterapii, w której wykorzystuje się alpaki do celów edukacyjnych, rehabilitacyjnych bądź terapeutycznych.
   Zajęcia obejmują różnorodne treści i tematy, które łączą edukację z wykorzystywaniem ćwiczeń z zakresu małej i dużej motoryki, zabawami ruchowymi oraz zajęciami manualno-plastycznymi. Podczas zajęć realizowane są ćwiczenia rozwijające komunikację werbalną, oddziałujące na rozwój sfery umysłowej, usprawniające umiejętności koncentracji uwagi, usprawniające orientację w schemacie własnego ciała.

   TERAPIA LOGOPEDYCZNA

   Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą sukcesów szkolnych, a potem zawodowych. Praca nad mową to nie tylko systematyczne ćwiczenia (gdy jest taka potrzeba), to nieustanne zwracanie uwagi na to, jak dziecko mówi, to życzliwe i cierpliwe tłumaczenie, chwalenie go za ładne wyrecytowanie wiersza czy zaśpiewaną piosenkę. Podczas zajęć logopedycznych prowadzona jest terapia zaburzeń mowy. Jest to całość czynności podejmowanych przez logopedę mających na celu usunięcie tychże zaburzeń.

   TERAPIA PEDAGOGICZNA

   Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez:
   – stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży – jest to cel nadrzędny,
   – stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,
   – wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
   – eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki,
   – eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.